Demandes de mínims

Versió Català (podeu descarregar-la clicant aquí)

A Barcelona, recopilant la saviesa i les aportacions de centenars de persones, s’estan escrivint col·lectivament varis documents de treball que parlen dels diferents nivells en els que operarem per aconseguir el canvi. Tots ells són documents oberts, en modificació i millora constant.

Aquests és tan sols un d’ells.

Amb la intenció de sumar a aquest, documents més concrets i especialitzats, s’han creat subcomissions de contingut.

Estem canviant el món. Completament.

Mentrestant els polítics que no ens representen segueixen allí, donant bandades i legislant sobre les nostres vides.

Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s’apliquin ja. Alerta! És un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, quelcom que possiblement no entenguin mai.

Així que ho farem saber als i les alcaldes i als plens que s’elegeixin el proper dia 22. Els demanarem punt per punt el que segueix, començant pel punt 1.

1 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A POLÍTICS, COMENÇANT PER BARCELONA:

– Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitja de la població.

– Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).

– Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

– Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A BANQUERS I BANQUERES:

– Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública sota control social.

– Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.

– Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició d’inversió en paraïsos fiscals.

– Totes les vivendes adquirides per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de lloguer social, a les famílies desnonades.

3. NO MÉS PRIVILEGIS PER A LES GRANS FORTUNES:

[N’hi hauria prou en aplicar el 5% de la retallades que es va aplicar als funcionaris a les 50 més grans fortunes i se solucionaria el problema de dèficit de l’Estat Espanyol]

– Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.

– No a la eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni.

– Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paraïsos fiscals.

– Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).

Amb l’aplicació d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els següents quatre. Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. SOUS DIGNES I QUALITAT DE VIDA PER A TOT EL MÓN:

– L’economia al servei de les persones i no al revès

– Establiment d’un màxim salarial així com d’un mínim.

– Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar y conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.

– Retirada de la reforma de les pensions.

– Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixes.

– Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. DRET A L’HABITATGE

– Expropiació de les vivendes en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic de vivenda en règim de lloguer social.

– Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.

– Penalització de les pràctiques de mobbing.

– Donació en pagament de les vivendes per cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.

– Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

– Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat. Retirada dls plans d’austeritat i retallades que afectin als serveis públics a nivell estatal, europeu i global.

– Restabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.

– Increment de personal sanitari i d’infraestructures per acabar amb les llistes d’espera.

– Increment del professorat i infraestructures per a garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

– Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat

– Financiació pública de l’investigació per garantir la seva independència.

– Transport públic assequible econòmicament a totes les persones, de qualitat i ecològicament sostenible (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.

– Prohibició de privatització dels serveis públics.

– Sotmetre la nostra pertinença a la OTAN a referèndum.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

– No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde.

– Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència. Eliminació de les trabes legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.

– Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb costos sostenibles.

– Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.

– Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran embergadura (incloses les directives europees)

– Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.

– Modificació de la Llei Electoral (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)

– Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania.

A continuació es farà al·lusió al tancament d’algunes indústries i cossos professionals. Demanem la conseqüent recol·locació d’aquests professionals o la reconversió de l’activitat industrial dels sectors anomenats.

8. MEDI AMBIENT

-El sistema econòmic no pot estar basat en el creixement indefinit. Això no és sostenible.

– Sobirania alimentària, foment de l’agricultura dels camperols, no de les multinacionals.

– Foment de l’agricultura agro-ecològica. Suspensió dels transgènics en base al principi de precaució, fins a resoldre les incerteses sobre els impactes en el medi ambient i la salut. Per una reforma agrària.

– Consum responsable i comerç just. Evitar els monopolis en la distribució garantitzant l’accés de tots els productors.

– Amb totes aquestes mesures i altres, complir uns objectius de reducció d’emissions de CO2 que vagin més enllà dels del protocol de Kyoto. Per una verdadera justícia climàtica.

Versión en Castellano (podéis descargarlo aquí)

1 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA POLÍTICOS, EMPEZANDO POR BARCELONA:

– Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población

– Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, dietas, años de cotización y pensiones (solo en Barcelona el ahorro sería de medio millón de euros al mes como mínimo).

– Prohibición de pensión superior a la pensión máxima establecida para los demás ciudadanos y ciudadanas.

– Supresión de su inmunidad jurídica y de prescripción para los casos de corrupción. Cese de las y los políticos corruptos.

2 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA BANQUEROS Y BANQUERAS:

– Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.

– Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

– Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria. Prohibición de inversión en paraísos fiscales.

– Todas la viviendas adquiridas por ejecuciones hipotecarias alojarán en régimen de alquiler social a las familias desahuciadas.

3. NO MÁS PRIVILEGIOS PARA LAS GRANDES FORTUNAS:

[bastaría con aplicar el 5% de recorte que se aplicó a los funcionarios a las 50 más grandes fortunas y se solucionaría el problema de déficit del estado español]

– Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de las Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV).

– No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio.

– Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

– Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones financieras (tasa Tobin).

Con la aplicación de estos 3 puntos se obtiene el presupuesto para solucionar los siguientes cuatro. Porque no falta dinero, es evidente que existe la disponibilidad económica.

4. SUELDOS DIGNOS Y CALIDAD DE VIDA PARA TODO EL MUNDO:

– La economía al servicio de las personas y no al revés

– Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.

– Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo. Está reducción permitirá un reparto de tareas que acabará con el desempleo estructural.

– Retirada de la reforma de las pensiones.

– Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios; fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

– Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados.

5. DERECHO A LA VIVIENDA:

– Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social.

– Declaración las ciudades como libres de desahucios y desalojos en ocupaciones de casas inhabitadas e inutilizadas.

– Penalización de las prácticas de mobbing.

– Dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. De forma retroactiva desde el comienzo de la crisis.

– Prohibición de la especulación inmobiliaria.

6. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

– Retirada de los recortes planteados por el Gobierno de la Generalitat. Retirada de los planes de austeridad y recortes que afectan los servicios públicos a nivel estatal, europeo y global.

– Reestablecimiento de los servicios que ya han sido recortados en sanidad y educación

– Incremento de personal sanitario e infraestructuras para acabar con las listas de espera.

– Incremento de profesorado e infraestructuras para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

– Garantizar realmente la la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles de educación, con independencia de la procedencia socioeconómica. Destinar los recursos públicos únicamente a la educación pública. Escuela laica y de calidad.

– Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

– Transporte público asequible económicamente a todas las personas, de calidad y ecológicamente sostenible (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Servicios públicos y gratuitos de atención a la infancia y las personas con necesidades especiales de cuidado

– Prohibición de privatización de los servicios públicos

– Someter nuestra pertenencia a la OTAN a referéndum

7. LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

– No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.

– Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación y de su independencia. Eliminación de las trabas legales que impiden ejercer el derecho de emisión de los medios comunitarios libres y sin ánimo de lucro. Eliminación de los monopolios de facto de los espacios radioeléctricos.

– Uso de software libre en las instituciones públicas para adecuarlas a la era digital con costes sostenibles.

– Retirada de la ordenanza del civismo: retirada de toda ordenanza que limita las libertades de movimiento y expresión.

– Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado (incluidas las leyes orgánicas y las directivas europeas) .

– Eliminación de las redadas a migrantes, retirada de la ley de extranjería y cierre de los Centro de Internamiento para extranjeros (CIE). Plenos derechos para migrante.

– Modificación de la Ley Electoral…. (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos: listas abiertas, elección directa de los regidores… (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE)

– Presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía.

A continuación se hará alusión al cierre de algunas industrias y cuerpos profesionales. Pedimos la consecuente recolocación de estos profesionales o la reconversión de la actividad industrial de dichos sectores.

8. MEDIO AMBIENTE

-El sistema económico no puede estar basado en el crecimiento indefinido. Esto no es sostenible.

– Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura de los campesinos, no de las multinacionales. Fomento de la agricultura agro-ecológica. Suspensión de los transgénicos en base al principio de precaución, hasta resolver las incertidumbres sobre los impactos en el medio ambiente y la salud. Por una reforma agraria.

– Consumo responsable y comercio justo. Evitar los monopolios en la distribución garantizando el acceso de todos los productores.

– Con todas estas medidas y otras, alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que vayan más allá del los del protocolo de Kyoto. Por una verdadera justicia climática.

 

 

 

One response to “Demandes de mínims

 1. Observo que hi ha uns quants punts que encara s’han d’acabar de debare. Com està previst seguir-los treballant? Potser són temes que podríem anar treballant en l’assemblea de barri?

  En un altre ordre de coses, tinc entès que en una de les assemblees de la plaça Catalunya es va debatre sobre el dret a l’autodeterminació i que es va acceptar d’incloure aquest dret dins les reivindicacions de mínims. Estic mal informada? Algú em sabria dir on queda recollit aquest acord?
  No s’hauria de recollir aquest aspecte en el document general de mínims?

  Gràcies per endavant a qui me’n pugui dir res. Salutacions

  Pàmara

  PE: Una altra cosa, si en el document diem “banquers i banqueres”, no podríem dir “polítics i polítiques”? Algú ho pot corregir? Quan ho llegeixes queda molt xocant.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s